N多图:美国经典,庞蒂克年鉴 作者: 26 九月 2007 时间: 22:09 and have 没有评论

1

  

  

  

  

  

  

美国跑车的经典,庞蒂克,50余张图诠释1961-1982年庞蒂克的辉煌 

图片上停放鼠标有简单介绍

1961_PONTIAC_CATALINA_SUPER_DUTY

1961_PONTIAC_VENTURA

1962_PONTIAC_CATALINA-1  

1962_PONTIAC_CATALINA-2

1962_PONTIAC_CATALINA_ALUMINUM_F-END_&_DOORS

1963_PONTIAC_(THE_FARMER)-1

1963_PONTIAC_(THE_FARMER)-2

1963_PONTIAC_421_HO   

1963_PONTIAC_SD_CATALINA_HT

1963_PONTIAC_SPEICAL_DRAG

1964_PONTIAC_CATALINA_2 2-1

1964_PONTIAC_CATALINA_2 2-2

1964_PONTIAC_CATALINA_CONVERTIBLE_389_V-8

1964_PONTIAC_GTO_CONV

1964_PONTIAC_GTO_COUPE

1964_PONTIAC_GTO_HT

1965_PONTIAC_CATALINA_2 2_HT

1965_PONTIAC_GTO_CONV

1965_PONTIAC_GTO_HT-1

1965_PONTIAC_GTO_HT-2

1965_PONTIAC_TEMPEST_GTO

1966_PONTIAC_CATALINA_2 2_CONV

1966_PONTIAC_GTO

1966_PONTIAC_GTO_389-1

1966_PONTIAC_GTO_389-2

1966_PONTIAC_GTO_CONV

1967_PONTIAC_FIREBIRD_CONV

1967_PONTIAC_GTO-1    

1967_PONTIAC_GTO-2

1967_PONTIAC_GTO-3  

1968_FIREBIRD-1

1968_PONTIAC_GTO-01

1968_PONTIAC_GTO-02

1968_PONTIAC_GTO-1

1968_PONTIAC_GTO-2

1969_PONTIAC_GTO-1

1979_PONTIAC_TRANS_AM-1

1979_PONTIAC_TRANSAM

68FIREBIRDV8-1

68PONTIAC_VENTURA2 2-1

69FIREBIRD_RAG1

70PONTIAC_JUDGE3

71PONTIAC_FORMULA400-1

71PONTIAC_FORMULA400-2

PONTIAC_GTO-1

PONTIAC_GTO-2

PONTIAC_GTO-3         

PONTIAC_GTO-4

PONTIAC_GTO-5

PONTIAC_GTO-6

PONTIAC_TRANS-AM-14  

      

  呼~累死了

发表评论